Opdrachtgever:Bureau Stroming
Samenwerking:Staatsbosbeheer
Plaats:Wamel
Wanneer:2017 - 2018
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Gebiedsontwikkeling, Inrichtingsplannen

Inrichtingsvisie Vonkerplas

De Vonkerplas is een relatief recent gegraven zandwinplas in de Dreumelse waard.Staatsbosbeheer wil deze plas graag verondiepen en in beeld krijgen welkemeerwaarde dit op kan leveren voor Natura2000, KRW-doelstellingen enmeekoppelkansen op het vlak van recreatief gebruik en gebiedsbeleving. Vanuitrivierkundige, landschappelijke en ecologische uitgangspunten zijn tweeontwerpvarianten uitgewerkt. In de eerste variant wordt de plas opgevuld tot eengrote strang, in de tweede variant wordt de plas omgevormd tot een aaneengeslotensnoer van plassen. Daarnaast zijn enkele historische elementen zoals de wielen tenoosten van de plas, een oude veerverbinding en de historische rabattenstructuur inde ontwerpen verankerd. Dit inrichtingsvoorstel vormt input voor degebiedsontwikkeling uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden, waarvooronlangs een planstudie is opgestart.