Opdrachtgever:Provincie Gelderland
Samenwerking:Antea Group, gemeente Neerijnen, Waterschap Rivierenland
Plaats:Varik-Heesselt
Wanneer:2014 - 2015
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie, Procesbegeleiding
Publicatie:Meekoppelkansen hoogwatergeulen

Meekoppelkansen Varik Heesselt

De Provincie Gelderland, gemeenten en waterschappen werken momenteel in opdracht van het Deltaprogramma aan een voorkeursstrategie voor de Waal. En de hoogwatergeul bij Varik, Heesselt en Opijnen is daar een belangrijk onderdeel van. Nienhuis Landschapsarchitectuur brengt de ruimtelijke en programmatische meekoppelkansen van hoogwatergeulen in beeld. En met die kennis kan in een later stadium vorm gegeven worden aan een gedragen variant met een bijpassend gebiedsproces.

Nienhuis Landschapsarchitectuur heeft in opdracht van Provincie en gemeente Neerijnen een studie uitgevoerd naar meekoppelkansen van hoogwatergeulen. Een hoogwatergeul kan immers nieuwe impulsen geven aan het gebied rond Varik en Heesselt. Afhankelijk van de aard van de hoogwatergeul (droog of nat) zijn er verschillende combinaties met andere ruimtelijke functies te maken. In deze rapportage wordt een waaier aan mogelijkheden gepresenteerd. Deze dient als inspiratie voor een verdere ruimtelijke en programmatische verkenning van een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt.

Download publicatie Meekoppelkansen Hoogwatergeulen (pdf).