Opdrachtgever:Provincie Gelderland
Samenwerking:Bugel Hajema
Plaats:Bommelerwaard
Wanneer:2014 - 2015
Thema:Gebiedsontwikkeling

Provinciaal Inpassingsplan Bommelerwaard

In de Bommelerwaard is glastuinbouw aanwezig. De beleidsdoelstelling is om het glas te concentreren in intensiveringsgebieden. En te verwijderen langs bijvoorbeeld dijken of nabij woonkernen. Deze transitie wordt begeleid door het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Om de herstructurering in (juridisch) goede banen te leiden wordt een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld. Dit plan bevat richtlijnen waarlangs glastuinbouw ontwikkeld kan worden met inbegrip van veilig verkeer, een passende landschapsstructuur, voldoende waterberging en een (be)leefbare omgeving. In opdracht van de Provincie Gelderland geeft Nienhuis vorm aan deze ruimtelijke richtlijnen inclusief concrete (deel)uitwerkingen per gebied. Uiteraard in samenspraak met betrokken ondernemers, bestuurders en ambtenaren.