Opdrachtgever:Provincie Gelderland
Samenwerking:Antea Group, gemeente Neerijnen, Waterschap Rivierenland
Plaats:Varik-Heesselt
Wanneer:2014 - 2015
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie, Procesbegeleiding
Publicatie:Referentiestudie hoogwatergeulen

Hoogwatergeul Varik Heesselt

De Provincie Gelderland, gemeenten en waterschappen werken momenteel in opdracht van het Deltaprogramma aan een voorkeursstrategie voor de Waal. En de hoogwatergeul bij Varik, Heesselt en Opijnen is daar een belangrijk onderdeel van. Nienhuis Landschapsarchitectuur brengt de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden van een hoogwatergeul in beeld. En met die kennis kan in een later stadium vorm gegeven worden aan een gedragen variant met een bijpassend gebiedsproces.

Nienhuis Landschapsarchitectuur werkt in opdracht van Provincie en gemeente Neerijnen aan een Referentiestudie. Daarin zijn acht referenties van hoogwatergeulen in binnen- en buitenland onderzocht. Deze geven inzicht in de ruimtelijke en programmatische opbouw van een mogelijke hoogwatergeul bij Varik en Heesselt. Ook is Nienhuis Landschapsarchitectuur in deze fase van het project betrokken als technisch manager bij het vormgeven van het gebiedsproces en ruimtelijke uitwerkingen van mogelijke varianten.

Download publicatie Referentiestudie Hoogwatergeulen (pdf).