Opdrachtgever:Rijkswaterstaat RIZA
Samenwerking:Bureau Waardenburg
Plaats:(Inter)nationaal
Wanneer:2006 - 2007
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ecosystemen

Essentiele componenten en processen in Europese wetlands

In deze analyse zijn negen buitenlandse referenties en een aantal verdwenen historische Nederlandse situaties van wetlandtypen in kaart gebracht. Doel daarvan is om na te gaan welke processen sturend zijn voor de ecologie en de ruimtelijke processen binnen deze ecosystemen. De onderzochte buitenlandse wetlands zijn zo gekozen dat ze overeenkomen met de (voormalige) Nederlandse situaties. Op basis van de verkregen kennis is een goede inschatting te maken van ruimtelijke ingrepen om de grotendeels verdwenen moerasgebieden in Nederland te herstellen. Het gaat daarbij om geleidelijker overgangen tussen zoet en zout water, droge en natte gebieden, venen, meren, natte graslanden en meanderende rivieren. De uitkomsten van de analyse zijn per gebied in een factsheet samengevat. Tevens zijn per gebied de belangrijkste landschapspatronen en –processen ten behoeve van moerasvorming op kaart ingetekend.