Opdrachtgever:Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland
Samenwerking:Lopende Zaken, Buro Kloeg, Doepel Strijkers architects
Plaats:Zeeuws Vlaanderen
Wanneer:2007
Thema:Demografie, Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie
Publicatie:Prijsvraaginzending Vloedmerk, 2006 | Nieuwtij, impuls voor Zeeland. Publicatie inzendingen ideeënprijsvraag over nieuw landelijk wonen in zeeland, 2006.

Vloedmerk - wassend water, slinkend volk

De bevolkingsgroei in Nederland neemt af en zal eerder dan verwacht omslaan in bevolkingskrimp. Stijgende zeespiegel, sterkere golfslag, stijgend grondwater en een dalende bodem maken het steeds kostbaarder en problematisch om laaggelegen streken droog en zoet te houden. Bevolkingskrimp maakt het mogelijk om de van nature watergevoelige gebieden fasegewijs te verlaten. In Zeeuws Vlaanderen is reeds sprake van een afnemende bevolking én van de noodzaak om meer ruimte te bieden aan het water uit de Westerschelde. In Vloedmerk spelen we daarop in door meer landinwaarts een nieuwe – en kortere - primaire waterkering aan te leggen. Op deze wijze ontstaat tussen de huidige en nieuwe waterkering ‘voorland’ met een lager beschermingsniveau. In de loop van een eeuw wordt dit voorland fasegewijs getransformeerd in een getijdegebied met ruimte voor zilte teelten, drijvend vastgoed en veranderlijke woonmilieus voor pioniers. De natuurlijke dynamiek van eb en vloed levert energie. Een leef- en woonconcept dat ook elders in de Hollandse delta toegepast kan worden.