Opdrachtgever:Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Samenwerking:Rijkswaterstaat RIZA, Bosch en Slabbers
Plaats:Rivierengebied
Wanneer:2001 - 2002
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Rivierverruiming
Publicatie:Bouwstenennota. Een overzicht van beschikbare ruimtelijke en technische maatregelen voor veilige verwerking van toekomstige maatgevende Rijnwaterafvoeren, 2002

Bouwstenennota: een overzicht van de ruimtelijke en technische maatregelen van rivierverruiming in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Als gevolg van (on)verwachte klimaatveranderingen wordt rekening gehouden met hogere rivierafvoeren en een stijgende zeespiegel. Om een veilige rivierwaterafvoer tot 2015 en daarna mogelijk te maken is gekozen voor de beleidslijn Ruimte voor de Rivier. Hierin wordt bepaald dat de hoogwaterstanden in de rivieren niet mogen toenemen en dat dijkverzwaring als sluitstuk gezien wordt. Vandaar dat verruiming van de rivieren in zowel de binnen- als buitendijkse gebieden gevonden zal moeten worden. In de Bouwstenennota wordt een overzicht gepresenteerd van de mogelijk geachte ruimtelijke en technische maatregelen in het kader van rivierverruiming. Daarbij gaat het om bouwstenen zoals retentiegebieden, binnendijkse rivieren, dijkverleggingen, uiterwaardvergravingen en – daar waar dat niet anders kan – dijkverzwaringen. De hydraulische en ruimtelijke consequenties van alle maatregelen zijn in kaart gebracht en in samenhang beschreven. Tevens zijn ze beoordeeld op basis van hun uitwerkingen op landschap, natuur, economie en cultuurhistorie.