Opdrachtgever:Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR)
Samenwerking:Onix, Rik Herngreen
Plaats:Twente
Wanneer:2005
Thema:Ontwerpend onderzoek, Gebiedsontwikkeling, Beleidsstrategie, Kringlooplandbouw

Proeftuin Twente; het erf-goed als sleutel tot ontwikkeling

In Proeftuin Twente worden de culturele aspecten van de ruimtelijke inrichting van Twente aan de orde gesteld. Meer in het bijzonder gaat het om de vraag wat de specifieke kenmerken en eigenschappen van Twente zijn. Hoe kunnen die een rol spelen bij het ontwerpen van plannen voor een toekomstige inrichting van deze regio. Daarbij ligt de nadruk op veranderingen in de waterhuishouding, de herstructurering van de intensieve veehouderijen en de vorming van netwerkstad Twente. Ons ontwerpteam heeft zich gericht op de vele erven die Twente rijk is; het erf-goed. Deze erven kennen een ruimtelijke compositie die gevormd wordt door stallen, bijgebouwen, een werkplaats, wagenloods etc. In feite een samengesteld en overgedimensioneerd erf met de kenmerken van een klein buurtschap. Voor de ontwikkeling van deze én nieuwe erven zijn meerdere ruimtelijke strategieën ontwikkeld die gebaseerd zijn op o.a. het doorgroeierf, levensloopbestendigheid, ruimte voor het onvoorziene en wisselend ruimtegebruik. De nieuwe en bestaande erven worden ruimtelijk en recreatief met elkaar verknoopt door middel van paden en groenstructuren. Daardoor wordt het tussenliggende land kleinschaliger verkaveld en sluit het beter aan bij ‘de Twenste maat’. Wel blijft het als productielandschap in gebruik en wordt het niet getransformeerd tot idyllisch consumptielandschap.