Opdrachtgever:Afstudeerscriptie
Samenwerking:Vakgroep Waterhuishouding, Wageningen
Plaats:Overijsselse vecht
Wanneer:2000
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Morfologie

Doet de Vecht mee of anders? Verkenning naar het meandergedrag van de Vecht

In dit afstudeervak is onderzocht onder welke condities de Overijsselse Vecht tot een dynamischer riviersysteem om te vormen is. Om hierover uitspraken te doen is gewerkt met een simulatieprogramma waarmee onder verschillende omstandigheden het –potentiële- meandergedrag van de Vecht door te rekenen is. Uit het onderzoek bleek dat het aantakken van verlande meanders, het versmallen van de rivierbedding, het steiler maken van de oevers en het verwijderen van stuwen een zeer postief effect hebben op het meandergedrag van de Vecht. Deze ruimtelijke ingrepen oogsten alleen effect als ze toegepast worden op een traject van minimaal tien kilometer. Indien gekozen wordt voor kortere trajecten zal van de Vecht geen dynamische regenrivier te maken zijn. Dat gegeven is van belang omdat de meeste (beleids)studies en ingrepen gericht zijn op korte trajecten.