Opdrachtgever:Projectbureau Belvedere, Provincie Overijssel e.a.
Samenwerking:Lopende Zaken, MAS Architecten
Plaats:Arnhem
Wanneer:2008 - 2009
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Landschaps- | cultuurhistorie, Beleidsstrategie
Publicatie:Atlas van de Koude Oorlog. Veluwe en IJssel, 2009 | Wandelgids Landschap van de Koude Oorlog. Veluwe en IJssel, 2009

Landschap van de Koude Oorlog: Ontwerpvenster Meinerswijk

De Atlas van de Koude Oorlog; Veluwe en Rijn- IJssellinie bevat naast objectbeschrijvingen en gedetailleerde kaartbeelden ook drie essays en vier ontwerpverkenningen. In één van deze verkenningen is Meinerswijk in het kader van Ruimte voor de Rivier nader onder de loep genomen. Meinerswijk is een buitendijks gelegen en groen gebied dat ingeklemd wordt door Arnhem op de noordoever en de zuidelijke stadswijken. De ‘ontwerpopgave’ ligt hier niet in een grootschalige ontwikkeling of het aanharken ervan tot stadspark maar is gelegen in het leren (her)kennen van de structuren en historische gelaagdheid. De noodzakelijke ingreep in het kader van Ruimte voor de Rivier kan benut worden om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Meinerswijk als buitenmuseum waarin de geschiedenis én toekomst van waterplannen en –ingrepen inzichtelijk wordt gemaakt. Zowel de historische gelaagdheid van dit dynamische rivierenlandschap als de diverse relicten en het gedachtegoed van de Rijn- IJssellinie komen op deze manier tot hun recht.

Parallel aan het ontwikkelen van deze ontwerpverkenning heeft de gemeente Arnhem op basis van een proces met burgerparticipatie gekozen voor een ontwikkelingsrichting ‘culturele ruigte’. Daarin wordt gepleit voor een verdere verruiging van de bestaande structuren met daarin de cultuurhistorische elementen zoals steenfabrieken als zelfstandige objecten voor kunst en creativiteit. Daarmee lijkt het 55 hectare grote woningbouwprogramma in Meinerswijk van de baan.