Opdrachtgever:Projectbureau Belvedere, Provincie Overijssel e.a.
Samenwerking:Lopende Zaken, MAS Architecten
Plaats:IJsseldelta
Wanneer:2008 - 2009
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Demografie, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie
Publicatie:Atlas van de Koude Oorlog. Veluwe en IJssel, 2009 | Wandelgids Landschap van de Koude Oorlog. Veluwe en IJssel, 2009

Landschap van de Koude Oorlog: Ontwerpvenster IJssel- en Vechtdelta

De Atlas van de Koude Oorlog; Veluwe en Rijn- IJssellinie bevat naast objectbeschrijvingen en gedetailleerde kaartbeelden ook drie essays en vier ontwerpverkenningen. In één van deze verkenningen worden de waterstrategieën van de Rijn- IJssellinie ingezet in de IJssel- en Vechtdelta. Deze waterstrategieën hadden betrekking op een veerkrachtig watersysteem waarbij door middel van verschillende ruimtelijke ingrepen het water via diverse routes gestuurd, af- en aangevoerd kan worden. Een uiterst actueel gegeven aangezien verwacht mag worden dat de complexiteit van het watersysteem in de IJssel- en Vechtdelta toeneemt als gevolg van klimaatveranderingen. Vandaar dat er in deze ontwerpverkenning meerdere variabelen op het gebied van water (en demografie) zijn doordacht. In een verder uitgewerkte variant Dubbelkrimp wordt uitgegaan van zowel bevolkingskrimp als van landkrimp ten behoeve van ‘meer ruimte voor water’. Door fasegewijs de laag gelegen bebouwingsringen van Kampen uit de jaren ’50 –’70 te slopen en niet te herontwikkelen, ontstaat een aangesloten zone voor de aanleg van een nieuwe rivierarm. Een reconstructie van de IJsseldelta die de waterveiligheid vergroot en die recht doet aan de landschappelijke kwaliteiten van Kampen en de IJsseldelta.