Opdrachtgever:Provincie Gelderland
Samenwerking:gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, Waterschap Rivierenland
Plaats:Bommelerwaard
Wanneer:2008 - 2010
Thema:Gebiedsontwikkeling, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie, Projectleiding
Publicatie:B(l)oeiend landschap, inspirerend vormgeven aan glastuinbouw, paddenstoelenteelt en landschap in de Bommelerwaard, 2009

B(l)oeiend landschap - landschappelijke inpassing glastuinbouw Bommelerwaard

Wat op de hoger gelegen en vruchtbare oeverwallen begon als platglas op kleine schaal, is inmiddels uitgegroeid tot internationale handel met een daarbij horende schaal(vergroting). De huidige maat en schaal van de glastuinbouwgebieden in de Bommelerwaard sluiten niet meer aan bij de landschappelijke karakteristieken en de wensen vanuit de aanliggende woonkernen. Vandaar dat een Uitvoeringsorganisatie in het leven is geroepen om aan de herstructurering van glastuinbouw in de Bommelerwaard vorm te geven. Landschappelijke inpassing ervan verdient prioriteit en Nienhuis Landschapsarchitectuur is gevraagd om dit begrip verder uit te diepen. Aangezien ook andere ruimtelijke vraagstukken in het gebied een rol spelen, wordt gewerkt vanuit een integrale aanpak. De herstructurering van de glastuinbouw wordt benut als motor voor ontwikkelingen op het vlak van waterberging, veilige verkeersontsluiting, natuurontwikkeling, cultuurhistorie en recreatie. In samenwerking met (lokale) deskundigen worden diverse ruimtelijke oplossingen in beeld gebracht, zoals glasvrije zones langs dijken en dorpskernen, de ontwikkeling van landgoederen en het realiseren van een aaneengesloten netwerk van recretieve routes. In het Masterplan Poederoijen zijn de diverse wensen van bewoners en ondernemers in kaart gebracht en ruimtelijk uitgewerkt. Door ruimtelijke oplossingen (fasegewijs) toe te gaan passen ontstaat op termijn een aaneengesloten landschappelijk raamwerk dat recht doet aan de gebruikerswensen en de karakteristieken van het rivierengebied. Op deze wijze draagt herstructurering van glastuinbouw bij aan een landschappelijke én maatschappelijke inpassing die de Bommelerwaard als geheel ten goede komt.