Opdrachtgever:Bond van Nederlandse Architecten
Samenwerking:Bureau Pau, One Architecture e.a.
Plaats:Friesland, Dongeradeel
Wanneer:2008
Thema:Demografie, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie
Publicatie:Krimp biedt ruimte, 2009

Krimp biedt ruimte

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft het project Ontwerplab Krimp gestart. Het doel van dit Lab is om door middel van ontwerpend onderzoek vorm te geven aan concrete (her)ontwikkelingsstrategieën voor gebieden die nu of in de nabije toekomst met demografische krimp te maken krijgen. In het Krimplab Friesland is verder ingezoomd op de gemeente Dongeradeel in het noordelijke kleigebied van Friesland. Bij het omgaan met krimp is maatwerk vereist, waarbij de vrijgekomen ruimte slim herschikt wordt, al dan niet door middel van sloop. Dit kan leiden tot vergroting van de ruimtelijke kwaliteiten van een regio en tot maatgerichte toekomstperspectieven voor bewoners. Te denken valt aan zorgwoningen voor ouderen, kleinschalige bedrijvigheid of het inrichten van ruimtes voor onvoorziene programma’s. Het Krimplab Friesland heeft meerdere strategieën en denkrichtingen ontworpen die samengebald zijn in het boekje ‘Krimp biedt kansen’.