Opdrachtgever:Rijkswaterstaat, Projectbureau Ruimte voor de Rivier
Samenwerking:H+N+S landschapsarchitecten
Plaats:Nederland, rivierengebied
Wanneer:2003
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Rivierverruiming

Optimaliseren van grootschalige dijkverleggingen langs de Rijntakken

In dit project zijn de 37 grootschalige dijkverleggingen zoals voorgesteld in het Programma Ruimte voor de Rivier op een integrale en meer gedetailleerde wijze uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij was om minimaal te voldoen aan de eerder berekende waterstandverlagingen. Ook is geschetst aan de mogelijkheden voor vergroting van de ruimtelijke kwaliteit en herstel van ecologische processen. Bij de ontwerpuitwerkingen van de diverse locaties zijn aanknopingspunten gevonden in de (historische) landschapspatronen, de diversiteit van ruimtelijke karakteristieken en het verschil in dynamiek en karakter van de rivieren. Per dijkverlegging zijn steeds drie stappen doorlopen: een analyse van de dwang- en aanknopingspunten voor het ontwerp, een optimalisering van de globaal aangegeven dijkverleggingen en een voorstel voor inrichting en gebruik. De uitkomsten van deze ontwerpgerichte verkenningen hebben de basis gelegd voor verdere uitwerkingen, bijvoorbeeld van de dijkverlegging Westenholte bij Zwolle.