Opdrachtgever:Provincie Utrecht
Samenwerking:Grontmij Houten, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Plaats:De Ronde Venen
Wanneer:2008 - 2009
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie

Groot Mijdrecht-noord; ontwerpen aan een integrale ontwikkelingsstrategie

De polder Groot Mijdrecht-noord maakt deel uit van een serie voormalige verveningen die omstreeks de eerste helft van de twintigste eeuw zijn drooggemalen. De instabiliteit van de veenbodem en de diepe ligging van de polder – 6 meter beneden NAP – veroorzaken verschillende waterproblemen. Ten behoeve van het huidige agrarische gebruik moet de polder drooggemalen worden waarbij brak water opgepompt wordt en de veenbodem steeds verder inklinkt. Als gevolg daarvan dient de polder wéér meer ontwaterd te worden en komt meer (brak) water in het boezemstelsel terecht, dat problemen veroorzaakt in de omliggende polders. Een landschappelijk en bestuurlijk onhoudbare situatie, waarvoor Nienhuis Landschapsarchitectuur in samenwerking met anderen meerdere integrale ontwikkelingsstrategieën heeft opgesteld. Deze strategieën zijn gericht op het oplossen van de waterproblemen, het ontwikkelen van waternatuur, het faciliteren van landbouw en het behouden van de aanwezige bebouwing. Berekeningen van het Hoogheemraadschap en het ontwerpend onderzoek laten zien dat de huidige waterproblemen alleen opgelost worden door de polder Groot Mijdrecht-noord in z’n geheel in te richten als plas. Daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan de andere (beleids)doelstellingen en de landschapskenmerken. De conclusie zou moeten zijn dat de landbouw in het veenweidegebied zich meer gaat richten op zilte teelten die aangepast zijn aan de hydrologische omstandigheden.