Opdrachtgever:Waterschap Delfland
Samenwerking:Grontmij Houten
Plaats:Hoek van Holland
Wanneer:2009
Thema:Gebiedsontwikkeling, Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Projectleiding

Energielandschap Hoek van Holland

Vanuit het Waterschap Delfland is de vraag gesteld om door middel van ontwerpend onderzoek invulling te geven aan de begrippen ‘duurzame inpassing’ en ‘energielandschap’. Tijdens enkele interactieve schetssessies zijn deze begrippen verder uitgediept voor de herontwikkeling van een lokatie langs de Nieuwe Hollandse Waterweg, nabij Hoek van Holland. De ruimtelijke opbouw van het gebied herbergt tal van aanknopingspunten voor het produceren van duurzame energie. Daarbij is het van belang dat er gezocht wordt naar een efficiënte ordening van functies en dat de geproduceerde energiestromen zoveel mogelijk gebundeld en benut worden. In het studiegebied zijn de aanwezige RWZI, kassen en biomassacentrale zo geordend ten opzichte van elkaar dat ze energie kunnen opwekken voor het omliggende verstedelijkte gebied. Het landschap biedt tal van mogelijkheden om de nazuivering van het rioolwater in bestaande sloten of in nieuwe moerasgebieden te laten plaatsvinden. Het hiervoor benodigde riet kan weer als brandstof dienen voor de verbrandingscentrale. Het nagezuiverde water kan uiteindelijk dienst doen als productiewater of zelfs als drinkwater. In deze nieuwe energielandschappen is ook plaats voor recreatie en (tijdelijke) natuur.