Opdrachtgever:Woonwagenschap / gemeente Zeist
Samenwerking:Grontmij Houten
Plaats:Zeist
Wanneer:2007 - 2008
Thema:Gebiedsontwikkeling, Ontwerpend onderzoek, Inrichtingsplannen

Herstructurering woonwagencentrum Beukbergen

Beukbergen is met 160 staplaatsen het grootste en tevens oudste woonwagen-centrum van Nederland. Vanaf 2010 zal – na een voortraject van ongeveer een decennium - het eigendom en beheer door het Woonwagenschap overgedragen worden aan de gemeente Zeist. Hun ambitie is om van Beukbergen ‘een normale Zeister woonwijk’ te maken. Maar zover is het nog niet. Allereerst wordt onderzocht onder welke (juridsiche) condities een overdracht kan plaatsvinden. Door Nienhuis Landschapsarchitectuur is ontworpen aan een nieuw verkavelingsplan met ruimte voor huur- en koopkavels. In het plan wordt uitgegaan van 30 extra plaatsen, optimale brandveiligheid, verkeersveiligheid en openbare groenstructuren met behoud van de sociale cohesie en de cultuurhistorische opbouw van het centrum. Het plan is samen met de woonwagenbewoners tot stand gekomen, waarbij zij door middel van interactieve schetssessies hun wensen en uitgangspunten duidelijk kenbaar hebben gemaakt. Het ontwerptraject heeft gedient om de (on)mogelijkheden van hun keuzes inzichtelijk te maken en alternatieven voor te stellen. Het uiteindelijke verkavelingsplan heeft een ruimtelijke opzet die fasegewijs ontwikkeld kan worden. Hierdoor kunnen toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld die van de naastgelegen Vliegbasis Soesterberg daarbij aansluiten. In de eerste fase van ontwikkeling wordt de infrastructuur aangepakt en worden in samenwerking met een woningbouwcorporatie enkele woningen gerealiseerd.