Opdrachtgever:Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Samenwerking:Gemeente Oss, provincie Noord-Brabant, Antea Group
Plaats:Beerse Maas / Zuiderwaterlinie
Wanneer:2019 - 2020
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Kringlooplandbouw, Energietransitie

Duurzame polder Oss en ’s-Hertogenbosch

In het kader van de Regionale Energiestrategie vond in de polders tussen Oss en ’s-Hertogenbosch een verkenning plaats naar de kansen voor zonne- en windenergie. Voor meerdere bewonersavonden heeft Nienhuis Landschapsarchitectuur een toegankelijke landschapsbiografie gemaakt van de polders die onlosmakelijk verbonden zijn met het verhaal van de Beerse Maas of Zuiderwaterlinie. De input van de bewonersavonden en ontwerpverkenningen hebben geresulteerd in een Gebiedsatlas. Hierin adviseert Nienhuis Landschapsarchitectuur over de toekomst van de polders vanuit drie toekomstige ontwikkelperspectieven voor grootschalige energieopwekking. Daarbij nadrukkelijk aandacht voor de integraliteit met opgaven zoals verbreding van (kringloop)landbouw, ecologie, waterhuishouding, de belevingswaarden van het polderlandschap en bebouwde kernen. Energieopwekking kán als katalysator dienen voor integrale gebiedsontwikkeling. De Gebiedsatlas en de daarin opgenomen concrete voorbeelden en verbeeldingen hebben bijgedragen aan het draagvlak bij bewoners en de te nemen besluiten door betrokken bestuurders.